Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

herroepingsinstructie
De consument heeft recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:
Recht op herroeping
U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, e-mail) of - indien de goederen voor het verstrijken van de termijn - door terugzending van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij herhaalde leveringen van soortgelijke goederen niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor het nakomen van onze informatieverplichtingen op grond van artikel 246, § 2, lid 2, juncto § 1, lid 1 en 2 EGBGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312e, lid 1, eerste zin, BGB, juncto artikel 246, § 3 EGBGBGB.

De tijdige verzending van de herroeping of de goederen volstaat om de herroepingstermijn in acht te nemen. De intrekking moet worden gericht aan:

KenT Kachels 
Cornelis Peerdeman
Woudenbergseweg 24
3953MG Maarsbergen
E-mail: info@kentkachels.com

Gevolgen van herroeping
In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en moeten de eventuele voordelen (bijv. rente) worden ingeleverd. Als u de ontvangen prestatie geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kunt retourneren, moet u ons hiervoor eventueel een schadevergoeding betalen.

Dit geldt niet voor de teruggave van goederen als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de controle ervan - zoals bijvoorbeeld in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor een verslechtering van de kwaliteit als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof ze uw eigendom zijn en door niets te doen dat de waarde ervan kan aantasten.

Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, worden op uw risico geretourneerd. U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen besteld zijn. Anders is de retourzending voor u gratis.

Artikelen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.
Einde van de herroepingsinstructie.

Uitsluiting van het herroepingsrecht.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk op maat van de persoonlijke behoeften zijn gemaakt of die door hun aard niet geschikt zijn voor terugzending of snel bederven of waarvan de vervaldatum zou worden overschreden.
niet bij overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen of financiële diensten, waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt, waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, in het bijzonder diensten die verband houden met aandelen, door een beleggingsmaatschappij of een buitenlandse beleggingsmaatschappij uitgegeven effectenbewijzen en andere verhandelbare waardepapieren, valuta, derivaten of geldmarktinstrumenten.

Algemene informatie
Vermijd schade en besmetting van de goederen. Retourneer de goederen in hun originele verpakking met alle accessoires en verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet meer over de originele verpakking beschikt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te bieden.
Retourneer de goederen niet naar ons op te halen.
De bovenstaande paragrafen 1-2 zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.
Voor de bestelling of met vragen staan wij u graag onder info@kentkachels.com ter beschikking.

Laatst bekeken