Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
inhoudsopgave
A. ALGEMENE VOORWAARDEN
toepassingsgebied
sluiting van de overeenkomst
Teruggavekosten bij de uitoefening van het herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en leveringsvoorwaarden
eigendomsvoorbehoud
aansprakelijkheid voor gebreken
verantwoordelijkheid
Toepasselijk recht
B. KLANTENINFORMATIE
Informatie over de identiteit van de verkoper
Informatie over de essentiële kenmerken van het goed of de dienst
Informatie over de sluiting van de overeenkomst
Informatie over betaling en levering
informatie over de technische stappen die leiden tot het sluiten van de overeenkomst
Informatie voor het opslaan van de contracttekst
Informatie over de technische middelen om invoerfouten op te sporen en te corrigeren
Informatie over de beschikbare talen voor het sluiten van de overeenkomst
Informatie over de gedragscodes die de verkoper heeft onderschreven
A. ALGEMENE VOORWAARDEN

toepassingsgebied
1.1 Deze voorwaarden van "Kent Kachels" (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de Klant met de Verkoper worden gesloten met betrekking tot de Producten en/of Diensten die op de website van de Verkoper worden getoond. Tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij bezwaar gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Klanten in de zin van artikel 1.1 zijn zowel consumenten als ondernemers, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen iedere natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

Sluiting van het contract
2.1 De productpresentaties op de website van Verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van Verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van Afnemer te doen.

2.2 Afnemer kan het aanbod telefonisch, schriftelijk of per e-mail doen.

2.3 Verkoper kan het aanbod van Afnemer aanvaarden door middel van een schriftelijke (brief) of elektronisch verzonden (e-mail) orderbevestiging of door levering van de goederen binnen vijf dagen. Verkoper is gerechtigd de aanvaarding van de bestelling te weigeren.

2.4 De bestellingen worden over het algemeen verwerkt en de contacten worden per e-mail gelegd. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij voor de verwerking van de bestelling heeft opgegeven, correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden geleverd.

3. retourkosten bij de uitoefening van het herroepingsrecht
Indien de klant een herroepingsrecht heeft, worden de normale kosten van het terugzenden van de goederen bij de uitoefening van het herroepingsrecht aan hem in rekening gebracht, tenzij de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelde goederen.

4. prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 De door Verkoper opgegeven prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. inclusief alle prijscomponenten, inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk aangegeven in de desbetreffende productbeschrijving in de aanbieding.

4.2 Verkoper biedt de volgende betalingsmogelijkheden voor leveringen, tenzij anders vermeld in de desbetreffende productomschrijving in het aanbod:
1. vooruitbetaling door middel van een bankoverschrijving
2e Paypal
3de Amazonebetaling

4.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

4.4 De klant heeft alleen recht op verrekening als de tegenvordering onbetwist, rechtsgeldig vastgesteld of door de verkoper erkend is.

4.5 De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

5. de leverings- en verzendingsvoorwaarden
5.1 De levering van goederen vindt regelmatig plaats door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de transactie.

5.2 Indien levering aan de klant niet mogelijk is, zal de opdrachtgever de goederen aan de verkoper retourneren, waarbij de klant de kosten voor de mislukte levering voor zijn rekening neemt. Dit geldt niet indien de klant tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem vooraf gedurende een redelijke termijn de dienst heeft aangekondigd of indien de klant daarmee zijn herroepingsrecht uitoefent.

5.3 Het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen gaat in principe over op de klant of een persoon die bevoegd is om de goederen bij levering in ontvangst te nemen. Indien de klant een ondernemer is (die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit; § 14 BGB), gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering bij de aankoop van postorderproducten bij de levering van de goederen aan de verkoper over op een geschikte transportmedewerker.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of oneigenlijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper een concrete afdekkingstransactie met de leverancier met de nodige zorgvuldigheid heeft afgesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen in te kopen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de vergoeding onmiddellijk worden terugbetaald.

6. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen van de verkoper blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

7. aansprakelijkheid voor gebreken
In geval van een gebrek aan het gekochte goed zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Afwijkend hiervan is van toepassing:
7.1 Voor ondernemers
een onbeduidend gebrek geen enkele aanspraak op schadevergoeding rechtvaardigt,
de verkoper heeft de keuze van het soort nakoming achteraf,
voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de risico-overgang.
Bij gebruikte goederen zijn de rechten en aanspraken wegens gebreken principieel uitgesloten.
de verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering wordt uitgevoerd in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.
7.2 Voor consumenten is de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken als volgt
voor nieuwe goederen, twee jaar na levering van de goederen aan de klant.
voor gebruikte goederen, één jaar na levering van de goederen aan de klant, met inachtneming van de beperking van artikel 7.3.
7.3 Voor ondernemers en consumenten gelden de hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verjaringstermijnen in de artikelen 7.1 en 7.2 niet voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten die de Koper kan doen gelden overeenkomstig de wettelijke bepalingen wegens gebreken onder artikel 8.
7.4 Bovendien blijven de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalrecht volgens § 478 BGB voor ondernemers onaangetast. Hetzelfde geldt voor ondernemers en consumenten in het geval van opzettelijke plichtsverzuim en het frauduleus verzwijgen van een gebrek.
7.5 Indien de klant een handelaar in de zin van § 1 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) is, is hij onderworpen aan de handelsverplichting tot controle en melding van gebreken conform § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Indien de klant niet voldoet aan de daarin opgenomen kennisgevingsverplichtingen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
7.6 Indien de klant een consument is, wordt hij verzocht bij de leverancier te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele vorderingen wegens gebreken.
7.7 Indien de aanvullende prestatie wordt verricht in de vorm van een vervangende levering, is de klant verplicht de geleverde goederen eerst binnen 30 dagen op kosten van de verkoper aan de verkoper te retourneren. De gebrekkige goederen moeten worden geretourneerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8. aansprakelijkheid
8.1 De verkoper is zonder enige beperking op welke wettelijke grond dan ook aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor opzet of grove nalatigheid, voor bedrieglijke opzet en garantieverbintenissen en indien de aansprakelijkheid gebaseerd is op dwingende wettelijke bepalingen, zoals de Productaansprakelijkheidswet.
8.2 Voor het overige is verkoper om welke rechtsgrond dan ook als volgt aansprakelijk:
8.2.1 Indien de verkoper uit onachtzaamheid een wezenlijke contractuele verplichting (de zogenaamde hoofdverplichting) niet is nagekomen, is de verplichting tot vergoeding van de materiële schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende gemiddelde schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst overeenkomstig de inhoud ervan aan de verkoper oplegt om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarvan de klant regelmatig op de naleving kan vertrouwen.
8.2.2 Indien de verkoper uit onachtzaamheid een onbeduidende contractuele verplichting niet is nagekomen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de waarde van de bestelling.

9. toepasselijk recht
9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.
9.2 Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is de uitsluitende bevoegdheid voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, de vestigingsplaats van de verkoper. Hetzelfde geldt indien de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of indien zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering niet bekend is. Het recht om ook in beroep te gaan bij de rechter in een andere rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.
9.3 De contracttaal is Nederlands.

B. KLANTENINFORMATIE
1. informatie over de identiteit van de verkoper
KenT Kachels 
Cornelis Peerdeman
Woudenbergseweg 24
3953MG Maarsbergen
Telefoon: 0176 65000702
E-mail: info@kentkachels.com
BTW-ID: NL 115655359B05
2. informatie over de essentiële kenmerken van het goed of de dienst
De wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten vloeien voort uit de door de verkoper verstrekte productbeschrijving.
3. informatie over de sluiting van de overeenkomst
Het sluiten van de overeenkomst vindt plaats in overeenstemming met artikel 2 van de algemene voorwaarden van de verkoper.
4. informatie over betaling en levering
Betaling dient te geschieden conform artikel 4 en levering conform artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper (zie hierboven).
5. informatie voor het opslaan van de tekst van de overeenkomst
De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) samen met de onderhavige algemene voorwaarden en klanteninformatie naar de klant gestuurd.
6. informatie over de talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van de overeenkomst
Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.
Versie d.d. 15.09.2016 DvP/NL
Heeft u vragen of wilt u een bestelling plaatsen, neem dan contact met ons op via info@kentkachels.com

Laatst bekeken